Hệ thống xử lý nước cấp

Hệ thống xử lý nước cấp được ứng dụng, cải tạo nhằm thay đổi nguồn nước ban đầu để phù hợp với mục tiêu sử dụng, yêu cầu sản xuất, sinh hoạt.

Hệ thống xử lý nước cấp phục vụ: sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ... Đây là nhu cầu thiết yếu, quan trọng không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Quyết định trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của con người.

Công nghệ sử dụng: kết hợp các nhóm công nghệ, thiết bị tùy theo mục đích sử dụng như: công nghệ hóa chất, công nghệ lắng lọc, công nghệ lọc áp lực, công nghệ lọc tinh, công nghệ khử trùng.

Xem thêm
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng