Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Kĩ Thuật và Môi Trường Phát An Sinh

Tổng số Cán bộ công nhân viên là           : 15 Nhân Viên

Bao gồm các phòng ban : Ban Lãnh đạo : 4 người

                 P. Tài chính kế toán                   : 2 người

                  P. Kinh Doanh Lẻ                      : 1 người

                 P. Kỹ thuật                                  : 7 người

                 BP chăm sóc kh/hàng               : 1 người

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

 

Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng